Aktuelt

Folkehelseinstituttet gir kvart år ut folkehelseprofilar for kommunar og fylke i landet. Folkehelseprofilen har tema som oppvekst og levekår, miljø, skadar og ulukker og helsetilstand hos innbyggarane. Profilen er begrensa av kva data som er tilgjengeleg for ein liten kommune. Tema for 2020 er sosialt berekraftige lokalsamfunn.

Barnehagane inviterer til kurs på Martin Linge-huset 20. mars kl. 09.00-15.30. 

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har derfor laga ein informasjonsfilm.

Det er sett kriseleiing i Fjord kommune. Fokuset er å gi tryggleik og hindre unødig uro blant folk. Det er ikkje påvist smitte i Fjord, men vi lever i ei verd der mange reiser - både i jobb og fritid. Smittetala nasjonalt har auka vesentleg, og dette tilseier at vi no i større grad fokuserer på å hindre/utsette smittetoppar som kan bli svært krevande for ein liten kommune som vår å takle.

No kan du lære å spille sjakk på biblioteket i Valldal. Vi startar opp tysdag 25.februar kl. 16-17. Lærar er Svein Linge. Ingen aldersgrense, alle er velkomne!

 UKM 2020 vert arrangert i Stordalshallen, søndag den 16. februar. Dette er første arrangementet for Fjord kommune, men allereie i fjor var det felles UKM med deltaking frå begge kommunane.