Aktuelt

Nydyrking på myr vart forbode frå 2. juni.

Kommunen kan i spesielle tilfelle gi dispensasjon når

  • Myr er einaste dyrkingsreserve
  • Tap av leigejord
  • Tap av areal ved utbygging som skjer i offentleg regi til samfunnstiltak

 

Fjord kommune ønskjer å samle barn og unge i alderen 7-18 år til kjekke opplevingar for å bli betre kjent med kvarandre. Onsdag 1. juli inviterer vi til Valldal aktivitetspark. Aktivitetsdagen er gratis.

Frå 20.06.20 og fram til 01.01.24 vil Stranda kommune utføre skogbrukstenester for Fjord kommune.

Vi vil kome attende med meir informasjon om oppgåver og kontaktinformasjon.

Møre og Romsdal fylkeskommune skal gjere sikringsarbeid i Heggurtunnelen mellom Valldal og Tafjord i sommar. Sikringa er ein del av fylkeskommunen si koronapakke for å oppretthalde aktiviteten i anleggsmarknaden.  

Stordal og Norddal kommunar dreg med seg for høgt driftsnivå frå tidlegare. Samla sett er ubalansen i økonomien så stor, at det er behov for ein omfattande omstillingsprosess. Per i dag vurderer administrasjonen ubalansen i drifta til å vere om lag 22 millionar kroner.

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt og bussruter vil starte i september 2020. Fylket ønsker innspel på ruter som fungerer godt og mindre godt, gjerne med forslag til endringar der tilbodet ikkje fungerer godt nok.

Det er ønskeleg å inngå ein rammeavtale med fleire kvalifiserte leverandørar for rørleggartenester og materiell i høve drift og vedlikehald av kommunal infrastruktur og eigedom.

Fleire kommunale bygg og funksjonar opnar opp frå 1. juni. Gjeldande smittevernreglar skal følgjast alle stader.

I år meir enn nokon gong treng vi å kome ut i frisk luft, bruke kroppen og hente overskot.

 

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.