Aktuelt

På grunn av koronaviruset vil Tafjord friluftsbad halde stengt sommaren 2020. Årsaken er at garderobeforholda ikkje stettar smittevernkrava til forsvarleg drift.

 Den tradisjonelle sommarkonserten med kulturskuleelevar var i år ikkje mogleg å gjennomføre grunna koronasituasjonen og smittevernomsyn.

Fjord kommune har i vår og tidleg sommar gjennomført fleire tilsettingar samt endra og auka stillinga til ein del personale som allereie jobbar i kommunen.

Fjord kommune ønsker å bygge ca 260m VA trase med vatn og spillvatn til hyttefelt på Almås i Stordal. Prosjektet inkluderer også oppsetting av trykkøkningsstasjon samt framlegging av straum til denne.

Feilretting er utført, og vatnet er no tilbake.

Tunnelen blir open for ferdsel i kveld. Arbeidet startar opp att måndag kveld.

Nydyrking på myr vart forbode frå 2. juni.

Kommunen kan i spesielle tilfelle gi dispensasjon når

  • Myr er einaste dyrkingsreserve
  • Tap av leigejord
  • Tap av areal ved utbygging som skjer i offentleg regi til samfunnstiltak

 

Fjord kommune ønskjer å samle barn og unge i alderen 7-18 år til kjekke opplevingar for å bli betre kjent med kvarandre. Onsdag 1. juli inviterer vi til Valldal aktivitetspark. Aktivitetsdagen er gratis.

Frå 20.06.20 og fram til 01.01.24 vil Stranda kommune utføre skogbrukstenester for Fjord kommune.

Vi vil kome attende med meir informasjon om oppgåver og kontaktinformasjon.

Møre og Romsdal fylkeskommune skal gjere sikringsarbeid i Heggurtunnelen mellom Valldal og Tafjord i sommar. Sikringa er ein del av fylkeskommunen si koronapakke for å oppretthalde aktiviteten i anleggsmarknaden.