Aktuelt

Sjølv om det meste no er stengt, ønskjer vi likevel å tilby innbyggarane i Fjord kommune å låne utstyr frå utstyrsbasen ved Stordal frivilligsentral. 

På grunn av tiltak i samband med koronaviruset, vil møtet torsdag 2. april kl. 17 - 19 verte gjennomført som fjernmøte. Møtet vil verte teke opp og lagt ut offentleg i ettertid.

Det skal ikkje stikkast under stol at eit viktig mål for oss er å unngå at mange tilreisande skal føre til auka smittespreiing. På vegne av Fjord kommune vil eg derfor på det sterkaste oppmode folk om å reise minst muleg – også i påska, seier ordførar i Fjord kommune, Eva Hove.

Fjord kommune søker etter 2 vaktmeistrar som eig yrkesstoltheit og ynsker å bidra i Fjord kommunes tekniske eining. Den eine stillinga er ei fast 100% stilling med oppmøteplass i Valldal, mens den andre er 100% vikariat ut juni 2020, med moglegheit for forlenging, med oppmøteplass i Stordal.

I denna tida når vi må halde fysisk avstand til kvarandre, kan ikkje bebuarane på institusjonane få besøk. Men dei kan få post!  Vi vil gjerne glede dei ved å samle inn kunstverk frå små (og store) barn som har teikna, måla eller skrive brev.

Fjord kommune stenger bruken av alle leikeplassar knytt til barnehagar og skular, samt andre kommunale leikeplassar. Unntak for barnehagane og skulane sin daglege bruk

Kommunane Stranda, Sykkylven og Fjord har gjort vedtak om å forlenge dei karantenekrava som vart vedtatt for ei veke sidan, men opnar opp for at næringsaktørar kan søkje dispensasjon dersom karantenekrava skulle medføre store ulemper for næringsaktiviteten. Dette vedtaket gjeld i første omgang til og med måndag 30. mars.

Vil du bli meddommar eller lagrettemedlem?
Fjord kommunestyre skal oppnemne nye meddommarar til tingretten (5 kvinner og 5 menn), lagmannsretten (3 kvinner og 3 menn), jordskifteretten (5 kvinner og 5 menn) og kome med forslag til skjønnsmedlemer (2 kvinner og 2 menn) for perioden 2021 – 2024.

Fjord kommune registrerer Fotballforbundet si oppmoding om førebels å stenge kunstgrasbaner – også for uorganisert aktivitet.

Hofseth Aqua AS søkjer om endring av anlegg og auke av biomasse på akvakulturlokalitet 12839 Vindsneset, det er søkt om endring til rigganlegg og fôrflåte med bruk av eit større areal i sjø, i tillegg er det søkt om ei auke på 780 tonn, frå 3120 tonn, til 3900 tonn MTB

Hofteth Aqua AS søkjer om auke av biomasse på lokalitet 37797 Skjortneset med 1500 tonn, frå 2340 til 3900 tonn MTB.

Eventuelle merknadar skal vere skriftlege og sendast til post@fjord.kommune.no eller til Fjord kommune, postboks 144, 6211 Valldal innan 23.04.2020. Ved spørsmål ring 418 67 800 eller send e-post til Fjord kommune, referer til utviding av lokalitetar på Vindsneset og Skjortneset.