Aktuelt

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal vedtok i 2020 ei ordning med fortrinnsrett for innbyggjarar som pendlar, og bedrifter i Fjord kommune som reiser regelmessig med ferja Eidsdal - Linge. Ordninga blir vidareført denne sesongen og perioden blir utvida til å gjelde frå 01. juni til 31. august, heile døgnet.

 

Fjord kommune inviterer til folkemøte måndag 10. mai kl. 1700 i gymsalen på Eidsdal skule. 

Regjeringa har vedteke å følgje FHI si anbefaling om at alle som har fått 1. dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbod om vidare vaksinering av mRNA-vaksine som dose 2. (Pfizer/Moderna).

 Frå laurdag 1. mai kan du STIKKE UT igjen, og vi håper mange blir med ut på tur! Fjord kommune har 11 nye Stikk UT!-turmål i 2021. Merk at fleire av turmåla har fått utsett opning på grunn av snøforholda.

Fjord kommune gir kulturmidlar til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kulturaktivitetar, samt tilskot til investeringar for forsamlingshus.  

Fjord kommune har framleis nokre ubrukte midlar knytt til ordningane «Tiltak i beiteområde» og «Tilskot til drenering av jordbruksjord». Vi lyser difor ut ein ny søknadsfrist for desse ordningane. Frist for å søke er 12. mai. Er det framleis ledige midlar etter den tid, vil kommunen handsame søknader etter som dei kjem inn.

Søknadsfrist for hovudopptaket til skulestart i haust er 1. mai. Kulturskulen er i utgangspunktet open for søknadar heile året, og vi tek fortløpande inn elevar på faga der vi har ledige plassar. Men nokre av faga er så populære at dei raskt blir fullteikna, og det vil då vere venteliste til desse. Vi anbefaler difor å søkje no dersom ein ønskjer elevplass til hausten.

Fjord kommune viser til nye og strengare tiltak i kommunane Ålesund, Sula og Giske gjeldande frå og med 27. april. 

Forskrift om hundehald i Fjord kommune er ei lokal forskrift som i hovudsak regulerer bandtvang for hund.