Aktuelt

Kunngjering om utlegging av manntal til offentleg ettersyn

   

På grunn av ferieavvikling vil det vere redusert legekapasitet i vekene fram til 23. august. Dette gjer at det ikkje vil vere rom for fleire problemstillingar i kvar konsultasjon.

Å rydde plast i fjøra er ein fin aktivitet både for barn og vaksne! Du får både fysisk aktivitet, frisk luft, og den gode kjensla av å gjere ein viktig jobb. For kvar einaste plastbit som blir fjerna blir det litt mindre mikroplast i naturen! Du kan hente utstyr til rydding på servicetorget.

Fjord kommune har fått tildelt midlar frå Statsforvaltaren til å invitere alle heimebuande eldre over 65 år ut på ein betre middag. 

Fjord kommune har ingen lokale forskrifter og følger dei nasjonale føringane.

Kommunen har siste veka teke fleire vassprøver.
Basert på resultata av desse blir kokevarselet oppheva også for abonnentar i Geilane, Gamlebøvegen, Lingåsen, Hestekleiva, Nerås og delar av Gamle Åsevegen.

 

Fjord kommune har fått tildelt kr 504 000 i nye kommunale kompensasjonsmidlar til lokalt næringsliv.

I kommunestyremøte (sak 056/21) 24.06.2021 vedtok Fjord kommune med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 detaljreguleringsplan for Stordal brannstasjon, planID 201808

 

Fjord kommune vil minne innbyggarar, næringsliv og tilreisande om at vi framleis er i ein situasjon der nasjonale tiltak er gjeldande også i vår kommune. Følg reglar og råd så vert sommaren bra og vi unngår ny smitte.