Aktuelt

Fjord kommune varslar om oppstart av arbeid med reguleringsplan (jf. pbl § 12-8).
Planavgrensinga er sett romsleg for å kunne vere fleksibel i planarbeidet, og det kan vere naudsynt å gjere endringar av denne.

No kan du lære å spille sjakk på biblioteket i Valldal. Vi startar opp tysdag 25.februar kl. 16-17. Lærar er Svein Linge. Ingen aldersgrense, alle er velkomne!

Fjord kommune har ledig stilling som styrar i 100% stilling i Syltebøen barnehage frå 19.05. Søknadsfrist 15.03.

Eigedomsskatteliste for 2020 er lagt ut for offentleg ettersyn på rådhuset i Valldal og kommunehuset Stordal  i perioden 24.02. – 06.04. Etter Eigedomskattelova § 19 har skatteytar høve til å klage på  verdisetting og utskriven skatt. Frist for klage er 09.04.

Fjord kommune søkjer ferievikarar innan pleie- og omsorg i Stordal (sjå eiga utlysing for pleie og omsorg i Valldal og Eidsdal). Søknadsfrist er 1. mars.

Det er ønskeleg å inngå ein rammeavtale med fleire kvalifiserte rørleggarleverandørar for rørleggartenester og materiell i høve drift og vedlikehald av kommunal infrastruktur og eigedom.

Fv. 63 Geiranger - Indreeide, på strekninga Geiranger - Eidsdal ferjekai vert stengt i dag frå klokka 18:00 inntil vidare på grunn av uvêr og fare for ras.
Skredferje mellom Geiranger og Hellesylt etter oppsett rute. Første ferje går frå Hellesylt laurdag morgon jf. rasrute: 
 

 

Alle skulane gir tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for elevar i 1.-4. klasse, og til elevar med særskilte behov i 1.-7- klasse. Søknadsfristen er 1. mars.

Det er ynskjeleg å inngå ein rammeavtale med fleire kvalifiserte elektroleverandørar for levering av elektrikartenester og materiell i høve drift og vedlikehald av kommunal eigedom og infrastruktur.