Aktuelt

Dei første byggetrinna er gjennomført! Sjå dei vidare spanande planane for Valldal sentrum, Syltetorget, promenaden, parken og Syltegata her.

Fjord kommune skal styrke planavdelinga med ein dyktig arealplanleggar. Arealplanleggaren arbeider med planfagleg rådgjeving og behandling, utforming og ajourhald av planar etter plan- og bygningslova som detaljregulering og kommuneplanens arealdel. Stillinga medfører stort ansvar og er prega av utstrakt tverrfagleg samarbeid med internt tverrfagleg miljø og med eksterne aktørar.

Det blir orienteringsmøte om skilting og merking av friluftsområde i Stordal og på Dyrkorn. Møtet blir i Stordalshallen tysdag 15. juni kl 19.00. Alle som er interessert i friluftsliv er invitert!

Fredag 11. juni kl 13 er det klart for offisiell opning av Syltetorget i Valldal sentrum. Parkanlegget på det nye torget er ferdig, og dette vil Fjord kommune markere.

Regjeringa har i dag vedtatt at doseintervall for koronavaskiner skal justerast frå 12 til ni veker. Dette medfører endringar for dei som har tatt vaksine frå veke 20, og som har fått time til dose 2.

I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar. I tillegg kan frivillige lag og organisasjonar no søkje om tilskot for arrangement eller aktivitetar som er påverka avcovid-1 9 pandemien.

Bassenget opnar 5. juni. Ein tek tek atterhald om mulege endringar på grunn av smittesituasjonen.

Midlane skal brukast til å gjennomføre prosjekt for nødvendig omstilling og ei meir føremålstenleg tilpassing av den samla kapasiteten i næringane, og dessutan byggje opp under målet om størst mogleg verdiskaping innanfor berekraftige rammer

I oktober i fjor teikna Fjord kommune kontrakt med TAFJORD om utbygging av fiberbreiband i heile kommunen. Kontrakta inneber at Fjord kommune kan nå målsetjinga om å kunne tilby fiberbreiband til alle innbyggjarane sine innan utgangen av februar 2022.