Aktuelt

Det vil bli endringar på ein del tiltak etter påske.

Formålet med stillinga er å ha det faglege og administrative ansvaret for eininga. Leiar for Bu –og habiliteringstenesta skal arbeide for kontinuerlig forbetring av tenesta, herunder både sikker- og kvalitetsmessig drift i henhold til gjeldande mål, lovverk og rutinar. Søknadsfrist er 26. april.

Ein vil med denne informasjonen få orientere om tiltak som er satt i verk etter at det vart satt nasjonale besøksrestriksjonar ved heildøgns helseinstitusjonar. Dette er tiltak som kan vere med på å gjere situasjonen noko meir uthaldeleg, sjølv om saknet etter sine nære vil vere tilstades.

Kulturskulen skal ha opptak av nye elevar for skuleåret 2020/2021. Minner om søknadsfrist som er 17. april.

 Det er reduserte opningstider fleire stader påskeveka.

Det er ei annleis tid akkurat no, men for mange av oss betyr det òg at vi ønsker å legge ut på tur i nærområda våre. For å bidra til å avgrense spreiing av koronasmitte er det ekstra viktig at vi tenker oss godt om før vi legg ut på tur. 

Bakgrunn: Helsemyndigheitene har no opna for organisert aktivitet/trening, samstundes som det er ei rekkje avgrensingar til kva slags type aktivitet og korleis denne kan gjennomførast.

Rapporten oppsummerar Sunnhjort prosjektet (2014-2019), målet har vore å finne ut av korleis hjorten brukar areala på indre Sunnmøre. Kunnskapen skal brukast i arbeidet med hjorteviltforvaltninga i regionen vår.

Fjord bibliotek opnar no for at ein kan bestille bøker som kan hentast utanfor biblioteket til avtalt tid. Bestillingsfrist er måndag 6. april kl. 12.

Fv 63 Eidsdal - Geiranger stenger kl. 1300 i dag 2. april. Beredskapsferga blir sett inn.