Kunngjeringar

Kunngjeringar

Her får du oversikt over kunngjeringar av nyleg godkjente arealplanar. Ein godkjend arealplan er bindande innanfor planområdet for alle arbeid og tiltak slik som endra bruk, oppføring eller riving av bygg.

Det same gjeld frådeling og annan bruk som kan gjere gjennomføring av planen vanskeleg. Partar i saka har moglegheit til å klage på vedtaket, krevje erstatning eller innløysing. Sjå meir informasjon på kvar sak.

Det vart gjort følgjande vedtak i formannskapsmøtet den 09.06.2022, sak 058/22:
Planprogram for felles sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune, datert 20.05.2022, fastsettast med heimel i plan- og bygningslova §§ 4-1 og 11-13.

I kommunestyremøte den 12.05.2022 (sak 034/22) vedtok Fjord kommune med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 detaljreguleringsplan for Kilsti Compact Lodge, planID 202005.

Fjord kommunestyret vedtok i sak 018/22 den 17. mars ny forskrift om minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr i Fjord kommune. Gjeldane minsteareal for kommunen er følgjande: