Høyringar og offentleg ettersyn

Høyringar og offentleg ettersyn

På denne sida finn du informasjon om det pågåande planarbeidet i Fjord kommune. Her finn du kunngjeringar om oppstart av planarbeid og ein oversikt over planar og andre styringsdokument som ligg ute til høyring og offentleg ettersyn.

Varsel om oppstart av planarbeid

Den som skal i gang med å lage eller endre ein reguleringsplan skal direkte varsle dei som har eigedommar i området og annonsere planarbeidet i minst ein avis. Varselet om oppstart leggjast òg ut her slik at alle kan si si meining når kommunen eller andre starter opp arbeidet med ein reguleringsplan. Innspel til varsel om oppstart skal sendast til forslagsstiller, kontaktinformasjonen ligg i varselet.

Planar til offentleg ettersyn og høyring

Her ligg planar og styringsdokument som er ute til offentleg ettersyn og høyring slik at dei saka vedkjem og andre interesserte kan kome med innspel. Dei motekne merknadane blir ein del av saksframlegget når saka leggast fram til ny politisk handsaming. Merknadar skal sendast til post@fjord.kommune.no. (PDF, 979 kB)

I formannskapsmøtet 02.09.2021 (sak 104/21) vedtok Fjord kommune med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 å legge detaljregulering for Kilsti Compact Lodge (planID 202005) ut til høyring og offentleg ettersyn i seks veker.

 Fjord kommune har no sin første samfunnsdel klar for høyring.

Norsk Sjømat Oppdrett AS søker om ny akvakulturlokalitet for visningsløyve på Urdaneset nord. Det er søkt om ein biomasse på 780 tonn MTB. Søknaden er vurdert som komplett av Møre og Romsdal fylkeskommune, og vert lagt ut for offentleg ettersyn i 4 veker. 

Norsk Sjømat Oppdrett AS søker om ny akvakulturlokalitet for visningsløyve på Smineset. Det er søkt om ein biomasse på 780 tonn MTB. Søknaden er vurdert som komplett av Møre og Romsdal fylkeskommune, og vert lagt ut for offentleg ettersyn i 4 veker. Søknaden vert kunngjort i Storfjornytt, Bygdebladet og Norsk lysingsblad.

 

I kommunestyremøte (sak 035/21) 20.05.2021 vedtok Fjord kommune med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 detaljreguleringsplan for Tafjord friluftsbad, småbåthamn og camping.

Utkast til Ruspolitisk handlingsplan for Fjord kommune 2021-2024 vert lagt ut på høyring.

Politivedtekta er ei lokal forskrift som skal vedtakast av kommunestyret. Norddal og Stordal har blitt til Fjord kommune, og då er det nødvendig med ei ny felles politivedtekt.

Utkast til Strategisk næringsplan vert lagt ut på høyring. Ein søkjer spesielt innspel på om det skal vere kontinuerleg eller periodevis tildeling av næringsfondet.

Nordplan AS varslar på vegne av RH Investments AS varsel om utviding av planområdet for tidlegare varsla planarbeid for Raudbergvika landbaserte oppdrettsanlegg. Utbyggar ønskjer å legge til rette for å kunne etablere tunnel frå Raudbergvika til Eidsdal, med eit tilhøyrande næringsareal i Eidsdal.

 

Martin Hove
Leiar plan og miljø
E-post
Telefon 418 67 920