Høyringar og offentleg ettersyn

Høyringar og offentleg ettersyn

På denne sida finn du informasjon om det pågåande planarbeidet i Fjord kommune. Her finn du kunngjeringar om oppstart av planarbeid og ein oversikt over planar og andre styringsdokument som ligg ute til høyring og offentleg ettersyn.

Varsel om oppstart av planarbeid

Den som skal i gang med å lage eller endre ein reguleringsplan skal direkte varsle dei som har eigedommar i området og annonsere planarbeidet i minst ein avis. Varselet om oppstart leggjast òg ut her slik at alle kan si si meining når kommunen eller andre starter opp arbeidet med ein reguleringsplan. Innspel til varsel om oppstart skal sendast til forslagsstiller, kontaktinformasjonen ligg i varselet.

Planar til offentleg ettersyn og høyring

Her ligg planar og styringsdokument som er ute til offentleg ettersyn og høyring slik at dei saka vedkjem og andre interesserte kan kome med innspel. Dei motekne merknadane blir ein del av saksframlegget når saka leggast fram til ny politisk handsaming. Merknadar skal sendast til post@fjord.kommune.no. (PDF, 979 kB)

Fjord formannskap sitt framlegg til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 02.12.21 – 16.12.21.

I møte (sak 115/21) vedtok formannskapet i Fjord kommune - med bakgrunn i Pbl § 5.2 - å leggje utkast til ny kulturminneplan for Fjord kommune 2021-2030, ut på høyring i seks veker, med frist 10. november.

Fjord Formannskap vedtok 21.10.2021, i sak 116/21, å legge ut Energi- og klimaplan for Fjord kommune, ut til offentleg høyring.

Høyringsfrist er 3. desember 2021.

Kommunestyret vedtok i møtet den 16. september, sak 068/21, mindre endring av reguleringsplanen for veg til Valldal skule (planid 1524-199101). Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-14. 

Kommunestyret vedtok i møtet den 16. september (sak 073/21) Strategi og målsetjing for hjorteviltforvaltninga i Fjord kommune 2021-2024.

 Fjord kommune har no sin første samfunnsdel klar for høyring.

I kommunestyremøte (sak 035/21) 20.05.2021 vedtok Fjord kommune med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 detaljreguleringsplan for Tafjord friluftsbad, småbåthamn og camping.

Utkast til Ruspolitisk handlingsplan for Fjord kommune 2021-2024 vert lagt ut på høyring.

Politivedtekta er ei lokal forskrift som skal vedtakast av kommunestyret. Norddal og Stordal har blitt til Fjord kommune, og då er det nødvendig med ei ny felles politivedtekt.

Utkast til Strategisk næringsplan vert lagt ut på høyring. Ein søkjer spesielt innspel på om det skal vere kontinuerleg eller periodevis tildeling av næringsfondet.

Emma Kuskemoen
Leiar plan og miljø
E-post
Telefon 418 67 925