Offentleg høyring av Felles sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-2 og 11-14 vedtek Fjord kommune i sak FS-058/24 å legge planforslaget for Felles sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven - del Fjord 2024-2036, planID 202102 (dagsett 27.05.2024) ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.

Planvedtak og plandokument er tilgjengeleg i kommunen si innsynsløysing på Møteplan og saksdokument - Fjord kommune. Planforslaget kan også gjerast tilgjengeleg på papir på kommunehuset i Stordal eller Rådhuset i Valldal. 

Utsnitt frå plankart Felles sjøarealplan

Eventuelle merknader til planforslaget skal merkast med plannamnet og planID og sendast på e-post til post@fjord.kommune.no eller til Fjord kommune, pb. 144, 6210 Valldal.

Frist for kome med innspel er 15.08.2024.