Varsel om oppstart av planarbeid

På vegne av grunneigar av gbnr. 144/5 varslar proESS AS oppstart av planarbeid for del av gbnr. 144/5 – område BFR10 i kommunedelplan for Nørdalen, jf. plan og bygningslova § 12-8. 

Kartutsnitt - Klikk for stort bilete

Planarbeidet har til føremål å utarbeide ein detaljreguleringsplan for ei hyttetomt. Detaljplanen skal gi ein samla plan for delar av gbnr. 144/5 og gje ein føreseieleg utvikling i området med tanke på utbygging av fritidsbustad og oppføring av tilkomstveg. Ein vil også gjennomføre planteknisk opprydding for området.

Innspel til planarbeidet skal sendast skriftleg innan  1.02.2023 til: 
proESS AS, Brusdalsvegen 20, 6011 Ålesund eller e-post: post@proess.no

Referat frå oppstartsmøte (PDF, 2 MB)
Planititiativ (PDF, 707 kB)