Fjord kommune

Gjeldande reguleringsplanar

Gjeldande reguleringsplanar

Planregister

Planregisteret er ein elektronisk database som inneheld informasjon om vedtekne kommuneplanar/kommunedelplanar, reguleringsplanar med tilhøyrande reguleringsføresegner og reguleringsplanar under arbeid.

Søk i planregisteret her

Meir informasjon om planregisteret finn du her (PDF, 540 kB)

Kommunekart

Kommunen har ei nettbasert kartløysing på www.kommunekart.com. Her kan ein få opp informasjon om mellom anna eigedomar, bygningar, reguleringsplanar og kommuneplanar. Gjennom Kommunekart kan ein også få tilgang til digitalt planregister som inneheld dokument av plankartet i PDF-format, føresegner, planbeskriving, saksframlegg og vedtak.

Meir informasjon om bruk av Kommunekart finn du her (PDF, 912 kB).

Har du spørsmål, ta kontakt med planansvarleg eller send e-post til post@fjord.kommune.no

Daria Klymenko
Kommuneplanleggar
E-post
Telefon 41 86 79 28