Befolkningsvarsling

Befolkningsvarsling

Fjord kommune nyttar UMS befolkningsvarsling - ei varslingsteneste ved hjelp av SMS eller telefonoppringing. Varslinga blir nytta i krisesituasjonar og når teknisk drift treng å sende ut varsel som t.d. strengte vegar og arbeid som pågår. 

UMS befolkningsvarsling kan både brukast på bestemte adresser eller områder, og gjer oppslag i fleire register: Folkeregisteret, kommunen sitt eigedomsregister og kontaktregisteret for offentleg forvaltning. Kvaliteten på varslingssystemet avheng av at det til ei kvar tid er oppdaterte og korrekte telefonnummer registrert frå alle husstandar og bedrifter i kommunen.

Meldinga som vert sendt ut går til telefonar i eit geografisk område, og vil gå til alle telefonar som er registrert i kvar husstand eller bedrift. Det betyr at du som oppheld deg i eit anna  geografisk område enn der du er folkeregistrert ikkje vil få melding som gjeld området du oppheld deg i.

For at du som innbyggjar  skal ha best muleg nytte av dette varslingssystemet, er det viktig at du kontrollerer at opplysningar knytt til dine og din husstand sine telefonnummer er korrekte. Gå inn på nettsida  og sjå om du står oppført med korrekt telefonnummer,  og gjer eventuelle rettingar då du sjølv er ansvarleg for at dine oppføringar av telefonnummer er korrekt.


Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgjevar, må du sjølv leggje denne til på folkeregisteroppføringa di for å få varsling på hendingar på heimeadressa. Her kan du også registrere deg på ei adresse du ikkje er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønskjer å få varsel ved hendingar som vedgår fritidseigedom eller liknande.

 

Aud Lindis Ødegaard
Seniorrådgjevar
E-post
Telefon 418 67 805