Konsesjon og buplikt

Konsesjon og buplikt

Ved overtaking av landbrukseigedom over 100 dekar eller meir enn 35 dekar fulldyrka jord gjeld eigne reglar, som konsesjon, bu- og driveplikt. 

Ved overtaking av landbrukseigedom må ein søke om konsesjon til kommunen. Mindre eigedommar eller odelsrettshavarar har konsesjonsfritak, og må levere erklæring om dette ved overtaking. 

Ved overtaking av landbrukseigedom kviler det 5 års bu- og driveplikt (10 år i enkelte tilfeller). 
Overtakar kan søke om fritak, enten heilt ut eller for ei viss tid.

Søke konsesjon for erverv av fast eiendom - Landbruksdirektoratet

Terje Systad
Leiar plan og miljø
E-post
Telefon +47 41 86 79 22