Nydyrking

Dersom du ynskjer å dyrke nye areal til jordbruksføremål, må du søkje kommunen om godkjenning (jfr. forskrift om nydyrking). Formålet med forskrifta er å sikre at nydyrkinga skjer på ein slik måte som tek hensyn til natur- og kulturlandskapsverdiane.

Fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligge ubrukt i over 30 år, blir rekna som nydyrking. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark blir ikkje regna som nydyrking.

Kommunen skal i si behandling av søknaden vurdere blant annet om det er ynskeleg å styrkje driftsgrunnlaget til den som søkjer, om nydyrkingstiltaket legg til rette for gode driftsmessige løysninger og om tiltaket er i tråd med bestemmelsane i naturmangfoldlova og krava til vegetasjonssoner mot vassdrag.

Kommunen skal befare arealet på barmark.

Les meir om ordninga og finn søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine heimesider

Arvid Berge
Landbrukssjef
E-post
Mobil 41 86 79 26