Nye retningslinjer for TT-ordninga

Fylkestinget har redusert TT-budsjettet frå 2024. Som ein konsekvens av vedtaket må talet på brukarar i ordninga reduserast. Dette medfører ein del endringar:

  • Det vert innført eigenandel på 40 kroner per reise frå 1. januar 2024
  • TT-kortet kan ikkje brukast til å dekke eigenandelen
  • Brukarar som per dags dato ikkje har nytta TT-midlane vert tatt ut av TT-ordningar
  • Frå og med dags dato vert ingen nye brukarar teken inn i TT-­ordninga 
  • TT-­brukarane må innan 1. oktober 2024 søkje om TT­-midlar for 2025 etter dei nye retningslinene 
  • Det vert oppretta venteliste for søkjarar som fyller kriterieriene og ikkje får tilbod om reisestøtte


Informasjonsbrev frå Møre og Romsdal fylke (PDF, 315 kB)