Naturmangfald

Naturmangfald

Naturen skal forvaltast slik at planter og dyr som finnast naturlig i Norge, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal og ta vare på den variasjonen som finnast i naturtyper, landskap og geologi.

Aldri før har vi på globalt nivå endra og påverka naturen så mykje som dei siste femti åra. Ei rekkje artar og naturtypar er trua av utrydding – både globalt og i Noreg. Det betyr at dei har høg risiko for å døy ut. Artar og naturtypar skal ikkje forsvinne frå norsk natur som ein følgje av menneskes samla påverknad. Mange av desse trua artane og naturtypane treng at vi set inn tiltak for at dei ikkje skal bli utrydda frå norsk natur. Viktige verkemidlar for å ta vare på trua natur er områdevern, prioriterte artar, utvalde naturtypar og god arealplanlegging.

Naturmangfald

Raudlista artar

Hagerømlingar - skadelege planteartar

Terje Systad
Landbrukssjef
E-post
Telefon 418 67 922