Spelemidlar

Møre og Romsdal fylkeskommune deler kvart år ut stønad frå spelemidlane til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Ordninga skal bidra til at ein større del av befolkninga får høve til å drive idrett og fysisk aktivitet. Barn og ungdom er hovudmålgruppa i spelemiddelordninga.

Fjord kommune forvaltar spelelmiddelordninga lokalt.

Kulturdepartementet set krav til dokumentasjon og planar for å oppnå godkjente spelemiddelsøknadar, start difor planlegginga i god tid.

 

Korleis søke?

  • Ta kontakt med kommunen så tidleg som muleg.
  • Anlegg for idrett og fysisk aktivitet må vere oppført i handlingsprogrammet til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet (ein del av kulturplanen for Fjord kommune)  
  • Kommunen må registrere anlegget i anleggsregisteret.no før søknad kan opprettast.
  • Søknad og vedlegg skal leverast elektronisk. Søknadsskjema

Vilkår

Søknadsbeløp

  • Ordinære anlegg - 1/3 av totalsum. Det er ulike grenser for makimal søknadssum, sjå Kulturdepartementet sine føresegner.
  • Nærmiljøanlegg - 50 % av totalsum, inntil kr 300 000.
  • Lokale kulturarenaer - 1/3 av totalsum. Sjå regelverket for meir informasjon.

Søknadsfrist

15. oktober.

Nyttige lenker

Om spelemiddelordninga i Møre og Romsdal fylkeskommune

Anleggsregisteret.no

Gode idrettsanlegg

Norges idrettsforbund