Kulturskule

Kulturskule

Fjord kulturskule har undervisning i Stordal, Valldal og Eidsdal. Kulturskulen skal gi opplæring av høg fagleg og pedagogisk kvalitet, og gi alle elevar høve til å utvikle kunnskapar og ferdigheiter i ulike kunstfag. Elevane skal få gode vilkår for å utvikle dei kreative evnene sine.
 

Heimel for drifta av kulturskulane finn vi i Opplæringslova § 13-6, der det står følgjande: «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.» Kulturskulerektor har det faglege og administrative ansvaret for drifta av kulturskulane.

Korleis få plass

Du søkjer plass på elektronisk søknadsskjema

Elevar som allereie har plass i kulturskulen må søkje på nytt (re-registrere seg) for å behalde plassen til neste skuleår. Dette blir det sendt ut informasjon om til dei det gjeld, før den ordinære søknadsfristen.

Det er utarbeidd midlertidige retningslinjer for Fjord kulturskule (PDF, 567 kB).

Betalingssatsar

Sjå betalingssatsane her.

Gøril Vidhammer
Kulturskulerektor
E-post
Telefon 418 67 831