Innspel til handlingsprogram og søknad om spelemidlar 2021

Innspel til handlingsprogram og søknad om spelemidlar 2021

Med mål om mest mogleg aktivitet for pengane fordeler Kulturdepartementet kvart år tilskot frå spelemidlane til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Anlegg som det skal søkjast om spelemidlar til må vere ein del av kommunen sitt handlingsprogram.
Alle er invitert til å kome med innspel til handlingsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Fjord kommune.

Innspela kan vere konkrete og planlagt i nær framtid, eller det kan vere eit langsiktig ønskje. Frist for å kome med innspel til handlingsprogrammet for 2021 – 2025 er 1. oktober 2020.

Innspela må vere skriftlege og skal sendast til post@fjord.kommune.no
Skriv gjerne litt om bakgrunnen for ønskjet. Planen kan rullerast kvart år dersom det oppstår behov for det.

Her finn du Norddal (PDF, 733 kB) og Stordal (PDF, 251 kB) sine handlingsprogram for 2020.
Anlegga som allereie ligg inne her vert automatisk vidareført til Fjord kommune sitt nye handlingsprogram.

Desse anlegga fekk tildeling i 2020: Eidsdal IL/lagerbod Langereiten stadion, Norddal kommune/rehabilitering svømmebasseng Martin Linge-huset, Norddal kommune/rehabilitering ballbinge Valldal skule, Stordal IL/klubbhus Kirkebø stadion

Søknad om spelemidlar  
Frå og med søknadsåret 2020 er idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning tatt vekk frå ordninga. Søkjar må sjølv syte for at søknaden tilfredsstiller dei krav som ligg i gjeldande regelverk for spelemidlane. Ta kontakt med kommunen i god tid på førehand for rettleiing og hjelp til søknaden.

Søknadsfrist 15. oktober 2020
Dette gjeld både ny, fornya og gjentatt søknad.

Søknaden skal leggjast inn i anleggsregisteret.no. Her finn du også meir informasjon om korleis ein søkjer, og kva vilkår og krav som vert stilt til søknaden.

Søknaden vert gjennomgått av Fjord kommune i anleggsregisteret før han vert sendt vidare til Møre og Romsdal fylkeskommune for godkjenning og eventuelt tildeling av midlar.

Fjord kommune vedtek prioritert handlingsprogram etter innspel frå Fjord idrettsråd. Vedtak for 2021 vert gjort i kommunestyremøte 17.12.2020.

For spørsmål, kontakt

Kulturkonsulent Hallgeir Hove tlf 909 49 358

Folkehelsekoordinator Kristi Linge Stakkestad tlf 418 67 806