Rusomsorg

Rusomsorg

Har du utfordringar relatert til bruk av alkohol eller andre rusmiddel kan du få hjelp av helsetenesta og NAV.

Kven kan få tilbodet?

Kva ein tenkjer er problematisk bruk i høve rus, er veldig individuelt. Dersom du kjenner at forbruket ditt av alkohol eller andre rusmiddel er på veg til å bli, eller er eit problem, bør du søke hjelp. Erfaring kring utfordringar med rus har vist at tidleg hjelp er viktig. Erkjenning og motivasjon til å gjere noko med problema vil vere avgjerande for å få det livet du ønskjer. 
Foreldre, ektefelle og andre pårørande kan få generelle råd og rettleiing ved å ta kontakt med helsetenesta eller NAV-kontoret.

Kva kan du få tilbod om frå NAV?

•    Støttesamtaler og motivasjonsarbeid. 
•    Utarbeiding av Individuell plan
•    Hjelp til å søke bustad 
•    Økonomisk rådgjeving
•    Hjelp til å etablere behandling, i eller utanfor institusjon
•    Vidareformidling av støttegrupper
•    Individuelt tilrettelagt samarbeid mellom ulike tilbod i kommunen. Eksempel:
Lege, helsesøster, skule/ arbeidsgjevar, Frisklivssentralen, psykisk helsearbeidar, heimetenestene i psykiatri, heimesjukepleien

Behandling i institusjon?

Både lege og NAV kan søke helseføretaket om behandling i rusinstitusjon.

Korleis få tilbodet?

Du kan sjølv ta kontakt med legen, arbeidsgjevaren eller NAV om utfordringar i høve til rus.