Langtidsopphald

Sjukeheimen skal vere ein varig heim for sjuke og eldre med svekka helse, redusert  førlegheit  og eit omfattande hjelpebehov.

Kriteriar for tildeling

  • Søkjar sitt totale omsorgsbehov er slik at søkjar, heimetenesta og/eller nettverket rundt søkjar ikkje lenger er i stand til å ta hand om vedkomande på en forsvarleg måte i heimen
  • Søkjar har behov for pleie  og omsorg ved livets slutt
  • I utgangspunktet skal andre tiltak vere prøvd før ein tildelar langtidsopphald.

Kva kan du forvente av oss

  • Kommunen innhentar dei opplysningane som er naudsynt. Det vert fatta eit vedtak og vedtaket er grunngjeve.
  • Vi gir tenester slik det kjem fram i vedtaket med det innhald som er beskreve.
  • Vi planlegg og iverksett tenester i samarbeid med brukar og pårørande
  • Dersom brukaren, jfr. legeerklæring ikkje er i stand til å ivareta sin eigen økonomi, overtek institusjonen ansvaret for forvaltninga av bebuaren sin  lommepengedel av folketrygda. Etter fullmakt kan institusjonen i nokre tilfelle delegere dette til pårørende/hjelpeverge

Sakshandsaming

Elektronisk søknadsskjema
Søknadsskjema for utskrift (pdf)

Søknadar vert behandla fortløpande, og om du ikkje får endeleg svar på søknaden innan tre veker skal du motta eit svar på om lag kor lang behandlingstid ein forventar før vedtaket er klart.

Betaling  for  tenesta

Vederlag for opphaldet krevjast jf. « Forskrift for vederlag for opphald i institusjon» jf. «Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester» § 11-2.

Reise til og frå opphald vert dekt av pasientreiser ved søknad.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester § 3-2 punkt 6, bokstav c.

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstenesta

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Lovdata

Pasient- og brukerrettighetsloven

Vaktrom sjukeheim Valldal
Telefon 41 86 79 77
Vaktrom Stordalstunet sjukeavdeling
Telefon 41 86 79 63
Skjerma avdeling Stordalstunet
Telefon 41 86 79 66
Skjerma avdeling Valldal
Telefon 41 86 79 76