Tilrettelagt transport (TT-kort)

Kva tilbyr vi?

Transporttenesta skal gi funksjonshemma som er avhengig av dør-til-dør-transport, eit tilbod for at dei skal ha moglegheit til å delta i aktivitetar i nærmiljøet på lik linje med andre.

TT-kortet blir brukt som betalingsmiddel i drosje. Beløpet blir tildelt etter faste satsar, og blir vurdert opp mot ditt behov. TT-kortet skal kun brukast til lokale fritidsreiser, ikkje til sjuketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekt av folketrygda, les meir på pasientreiser.no

Transporttenesta for funksjonshemma er elektronisk. Brukarkortet er knytt opp mot ein personleg reisekonto, og for å betale ei reise nyttar ein kortet på same måte som eit bankkort.

Endring i ordninga

Fylkestinget har redusert TT-budsjettet frå 2024. Som ein konsekvens av vedtaket må talet på brukarar i ordninga reduserast. Dette medfører ein del endringar:

  • Det vert innført eigenandel på 40 kroner per reise frå 1. januar 2024
  • TT-kortet kan ikkje brukast til å dekke eigenandelen
  • Brukarar som per dags dato ikkje har nytta TT-midlane vert tatt ut av TT-ordningar
  • Frå og med dags dato vert ingen nye brukarar teken inn i TT-­ordninga 
  • TT-­brukarane må innan 1. oktober 2024 søkje om TT­-midlar for 2025 etter dei nye retningslinene 
  • Det vert oppretta venteliste for søkjarar som fyller kriterieriene og ikkje får tilbod om reisestøtte

 

Les meir om ordninga på Møre og Romsdal fylke sine sider
Informasjonsbrev frå Møre og Romsdal fylke (PDF, 315 kB)

Elisabeth Midtbust
Sakshandsamar
E-post
Telefon 41 86 78 00