Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er eit heildøgns tilbod til alle aldersgrupper som har eit særskilt behov for helse- og omsorgstenester i heimen.


Kven kan få tilbodet?

Alle som bur, eller midlertidig oppheld seg i kommunen, og som på grunn av helsesvikt har behov for sjukepleie i heimen. Behovet vert vurdert etter søknad og det vert fatta vedtak på hjelpa.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Korleis få tilbodet?

Elektronisk søknadsskjema
Søknadsskjema for utskrift (pdf)

Om du treng meir informasjon, hjelp til å fylle ut skjema eller råd med tanke på kva tenester du bør søke på, ta kontakt med heimetenesta.

Kva skjer vidare?

Søknadar vert behandla fortløpande, og om du ikkje får endeleg svar på søknaden innan 3 veker skal du motta eit svar på om lag kor lang behandlingstid ein forventar før vedtaket er klart

Klage

Vedtak om heimesjukepleie kan påklagast. Nærare informasjon om vilkår for klage vert sendt ut saman med vedtaket frå kommunen. Dersom du får medhald i ei formell  klage på saksbehandling, omfang av tenesta, eller kvaliteten på den tenesta du har motteke, blir klagen teke til fylgje gjennom eit nytt vedtak.

Lover og reglar

Lov om komunale helse- og omsorgstenester § 3-2, punkt 6.a

Pasient- og brukerrettighetsloven

Vaktrom heimeteneste Valldal
Telefon 41 86 79 82
Heimesjukepleien i Stordal
Telefon 41 86 79 62
Vakttelefon heimeteneste Eidsdal
Telefon 41 86 79 83