Læringsmiljø

Læringsmiljø

Klasseleiing

Vi har ein felles standard/kvalitetssikring som alle skal følgje i arbeidet sitt. Dette skal vere ei kvalitetssikring av arbeidet med elevane for å sikre likeverdig opplæring.

Vi har utarbeidd ei rekke konkrete planar/retningsliner som skal brukast i opplæringa for å kunne møte elevane sine behov for tilpassa opplæring. For å sjekke kvar vi står gjennomfører vi ståstedsanalyse, swot-analyse og  elevundersøkingar. Resultata av desse vert gjenstand for felles refleksjon i utviklingstida vår,  og naudsynte tiltak vert sett i gang. Vi har innført læringspartner som metode for m.a  å få  høgare elevaktivitet i læringsarbeidet, og vi gjennomfører kollegarettleiing ein gong pr. skuleår.

Vi ønsker å tilby elevane våre verdibaserte læringsomgivelsar. Forsking viser at relasjonar  og tryggleik er viktig for læring. Relasjonskompetanse var tema i kollegarettleiinga. Vi har i løpet av dette skuleåret vidareutvikla vår kompetanse på relasjonar, og har kome fram til nokre retningsliner som alle skal følgje. I tillegg har vi utvikla ei verktøykasse der dei tilsette finn gode tips til korleis dei kan jobbe med relasjonar. Dette er eit ledd i vårt arbeid med å utvikle vår kollektive praksis. Det handlar  om kollektive verdiar, haldningar og arbeidsmåtar, og om at vi skal lære elevane om kva det vil seie å vere ein lærande, det handlar om å få opp bevisstheita om kvifor vi er her på skulen.

Vårt overordna mål er at våre felles verdiar, og felles praksis skal synast i alle klasserom på skulen.

Medverknad for elevane

 • Elevråd. 
  Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for godt lærings- og skulemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i, og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.  
 • Elevsamtalar to gongar per år
 • Utviklingssamtalar to gongar i året

Foreldra sitt samarbeidsutval (FAU)

Er heimla i opplæringslova og samansett av klassekontaktene.  

FAU skal  

 • Fremje fellesinteressene til foreldre og føresette. 
 • Medverke til at foreldre og føresette kan ta aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. 
 • Medverke til godt samarbeid mellom heim og skule. 
 • Medverke til positiv utvikling av elevane. 
 • Skape kontakt mellom skulen og nærmiljøet.  

Samarbeidsutvalet (SU)

Samarbeidsutvalet er skulen sitt høgste rådgjevande organ. Elevar, foreldre, lærarar og andre tilsette er representerte i SU. I tillegg har kommunen to representantar, og rektor skal vere den eine av desse.  
 
SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen t.d: 

 • Forslag til budsjett. 
 • Verksemds-og utviklingsplan for skulen. 
 • Plan for samarbeid skule- heim. 
 • Skulevurdering. 
 • Planar for ombygging og vedlikehald. 
 • Skulen si informasjonsverksemd. 
 • Skuleskyss. 
 • Trafikktilhøve. 
 • Ordensreglement.