Vaksenopplæring

Vaksenopplæring

Det er Valldal skule som tek seg av vaksenopplæringa i Fjord kommune. 
Det vil bli starta norskopplæring frå veke 35.

Norskopplæring

Det er både rett og plikt til å delta i 550 timar norsk og 75 timar samfunnsfag for personar mellom 16 og 55 år som søkjer opphalds- og arbeidsløyve etter utlendingslova som grunnlag for busettingsløyve etter 1.1.2021. Dei som har fått opphaldstillatelse før 1.1.2021 har rett og plikt på 550 + 50 timar.

Opplæring i 75 timar samfunnskunnskap gjeld:

  • Personar som fekk opphaldstillatelse i 2021, men som kom til Noreg 01.01.2022 eller seinare
  • Personar som har fått opphaldstillatelse etter 31.desember 2021

Etter ny lov frå 01.01.2021 skal 75 timar opplæring i samfunnskunnskap gjennomførast i løpet av det første året ein er busett i Noreg. Opplæringa kan vere på eige morsmål.

Innvandrarar mellom 55 år og 67 år har rett, men ikkje plikt til å ta del i opplæringa.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring. Etter søknad kan det gjevast inntil 3000 timar norskopplæring ut over dei obligatoriske 600 timane.

Arbeidsinnvandrarar må betale for undervisninga.

Søknadsskjema - Norsk for innvandarar

Opplæringslova

Mariann Birkhol
Rektor Valldal skule
E-post
Telefon 41 86 78 41