Vaksenopplæring

Vaksenopplæring

Vaksenopplæring

Det er Valldal skule som tek seg av vaksenopplæringa i Fjord kommune. 
(Pr. i dag er det ikkje tilbod om norskopplæring for innvandrarar grunna få påmelde).

Norskopplæring

Det er både rett og plikt til å delta i 550 timar norsk og 50 timar samfunnsfag for personar mellom 16 og 55 år som søkjer opphalds- og arbeidsløyve etter utlendingslova som grunnlag for busettingsløyve etter 1.1.2012. Dei som har fått opphaldstillatelse før 1.1.2012 har rett og plikt på 250 + 50 timar.

Innvandrarar mellom 55 år og 67 år har rett, men ikkje plikt til å ta del i opplæringa.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring. Etter søknad kan det gjevast inntil 3000 timar norskopplæring ut over dei obligatoriske 600 timane.

Arbeidsinnvandrarar må betale for undervisninga.

Søknadsskjema - Norsk for innvandarar

Opplæringslova

Mariann Birkhol
Rektor Valldal skule
E-post
Telefon 418 67 841