Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

Alle kommunar skal i følgje Opplæringslova ha ei pedagogisk-psykologisk teneste (PPT). Fjord kommune er med i Storfjorden PPT (Norddal, Skodje, Stordal og Ørskog). Ørskog kommune er vertskommune for PPT som har kontor i bankbygget på Sjøholt.

Vi arbeider mellom anna med utfordringar i høve til:

• Skulefag (t.d. lesing og skriving)
• Språk og tale
• Tilpassing
• Sosial og emosjonell fungering
• Funksjonshemmingar
• Gode klasse- og skulemiljø
 

Korleis vi arbeider ved kontoret:

For å få best mogleg kjennskap til barnet, ungdommen eller den vaksne sine behov, treng ein god tid til samtale og kartlegging. Samtalar med foreldre/føresette er ein viktig del av undersøkinga ved PP-kontoret. Vi gjennomfører så eventuell kartlegging ved hjelp av diverse prøver og testar.
Dersom det er ønskjeleg, kan samtale og undersøking gå føre seg andre stadar enn ved kontoret, t.d. i heimen, barnehagen eller skulen.
 

Om å ta kontakt med PPT:

Foreldre/føresette, unge og vaksne kan ta direkte kontakt med PPT. Er det barnehage, skule eller andre instansar som ønskjer at barnet skal kome til PP-kontoret, må alltid foreldre/føresette gje skriftleg samtykke før vi tek til med utgreiing av eleven.
Tilsette ved PPT har teieplikt. Alle tenester er gratis for brukarane.

Tilsette ved kontoret:
Hild May Eide – psykolog
Marie Ulvestad – psykolog
Anita Vikene – Pedagogisk psykologisk rådgjevar
Øygunn Garseth – Pedagogisk psykologisk rådgjevar
Mette Sofie Tresselt – Pedagogisk psykologisk rådgjevar
Solfrid Stavdal – kontorleiar og pedagogisk psykologisk rådgjevar
Harriet Listhaug – merkantil/sekretær

Regional PPT-teneste for Nordre Sunnmøre gir teneste til 7 kommunar på Sunnmøre. Dette utgjer 1,4 stillingar som ligg til vårt kontor. Fleire av dei tilsette ved kontoret arbeider både i lokalt PPT og i RPPT.