Stordal barnehage

Alle barn i Stordal barnehage skal oppleve tryggleik og inkludering i barnehagen. Barna skal verte lytta til og takast på alvor. Barnehagen har to avdelingar - Rådyrskogen for barn i alderen 3 - 6 år, og Eplehagen for barn i alderen 0 - 3 år.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode høve til utvikling og aktivitet i nær forståing og samarbeid med heimen til barna. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna ei god oppseding i samsvar med kristne grunnverdiar.Barna skal føle seg sett, høyrt og likeverdige.

Barna skal oppleve barnehagen trygg og inkluderende.

Barna skal oppleve vennskap og samhald.

Barna skal lære seg å ha respekt for kvarandre, og verdsette dei likheiter og ulikheiter som finst i barnehagen.

Stordal barnehage
Telefon 95 87 85 94
Diana Helland
Styrar Stordal barnehage
E-post
Telefon 95 87 85 94

Adresse

Vinjehjellane 9

6250 Stordal