Foreldreråd og SU

Barnehagen skal ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval.

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet består av foreldra/føresette til alle borna i barnehagen.

Samarbeidsutvalet har 6 medlemmer: 2 valde av foreldrerådet, 2 valde av dei tilsette og 2 representantar frå eigaren.

Funksjonstida for eigarrepresentantane er 4 år og følgjer valbolken.

Dei 4 andre fungerer eitt barnehageår i gongen. Samarbeidsutvalet konstituerer seg sjølv.

Kommunene sin representant sit i SU for 4 år i gongen,dei andre sit for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.