Fjord kommune

Generelt om barnehagen

Generelt om barnehagen

Gruppene er oppdelt i ei småbarnsgruppe 0-3 år og ei storbarnsgruppe 3-6 år

Barnehagen har pr. i dag 3 Barne-ungdomsarbeidarar,1 assistent, 2 barnehagelærarar,  og 1 styrar.

Visjon: «Det er oss det kjem an på»                                                                                                                    Gjennom kunnskap, engasjement og forståing  for barn og barndom i dag, vil oss gjennom samarbeid jobbe for å fremje barna si utvikling gjennom leik, venskapsbygging  og medverknad.  Å være bevisst og reflekterande over eiga rolle i møte med barn har stor betyding for barna si utvikling og trivsel . Å væra ein god rollemodell, ein støttande vaksen, er utslagsgivande for god grensesetting i barnehagen.

Satsingsområde i 2021-22 er : Venskap , venskapsbygging, leik, språk og digitale virkemiddel.

«Korleis kan bevisstheit rundt auka bruk av digitale virkemiddel og vaksenrolla i barnehagekvardagen bidra til auka språkutvikling i barnegruppa?» er problemstillinga vi har sett til prosjektarbeidet vårt dette barnehageåret. 

Barndomen har ein eigenverdi, og barnehagen skal ha ei heilskapleg tilnærming til barna si utvikling.

Les meir i årsplanen for 2020/21 (PDF, 2 MB)

Dalsbygda barnehage
Telefon 41 86 78 86
Ingrid Marie Relling
Styrar Dalsbygda barnehage
E-post
Telefon 41 86 78 86

Adresse

Rellingvegen 83                                                                                                                                 
6214 Norddal

Åpningstider

Måndag - fredag kl. 07.00 - 16.30