Krisehandtering

Ei krise kan definerast som ei ulykke eller anna hending som går ut over det ein reknar som normal belastning, og som krev akutt handling. Det vil vere ein situasjon der kommunen ikkje vil vere i stand til å handtere situasjonen med ordinær organisering, og ordinære fullmakter. Då vil beredskapsapparatet bli kopla inn.

Kommunal kriseplan
Kommunen har lagt ned ein god del arbeid med å utarbeide ulike beredskapsplanar.

I ein krisesituasjon vil kommunen kunne utnytte eigen organisasjon, og dra vekslar på kompetanse og ressursar som finst. Det er også lagt til rette for samarbeid med andre som Heimevern, Politi og Røde Kors.

Kommunedirektør er leiar i kriseleiinga, og ordførar er kontaktperson utad.

Fellestenestene fungerer som sekretariat og stab for kriseleiinga.

Informasjon under krise
Informasjon knytt til skadestad, skadde, pårørande og andre involverte er politiet sitt ansvar. Generell informasjon frå Fjord kommune vil bli gitt via ordinære kanalar som internett og sentralbordteneste.

Kommunen har utarbeidd eigen kommunikasjonsplan, og i ein krisesituasjon vil denne tre i kraft.

Informasjonstenesta skal kontinuerleg bidra med informasjon og rådgjeving til og frå krisestaben. Det betyr at dei skal halde kontakt med media, initiere pressekonferansar, sende ut pressemeldingar m.v.

Døgnkontinuerleg vakt for varsling
Har nokon akutt behov for å kome i kontakt med kommunen kan ein ringe rådmann på tlf. 941 66 992. Er det akutte situasjonar skal naudtelefonane nyttast.

Regjeringa har oppretta ei eiga nettside - www.kriseinfo.no der aktuell informasjon skal samlast under større hendingar. Lokal vil kommunen si heimeside bli nytta som viktig informasjonskanal.

Aud Lindis Ødegaard
Seniorrådgjevar
E-post
Telefon 95 21 43 90