Fjellskredberedskap

Fjellskredberedskap

Fjellskred er sjeldne, men har ført til nokre av dei verste naturkatastrofane i Noreg, seinast i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjorden i 1934.

I Møre og Romsdal er tre fjellparti under døgnkontinuerleg overvaking: 

Hegguraksla i Norddal kommune

Åkneset i Stranda kommune

Mannen i Rauma kommune

 

Det blir no bygt opp eit nytt regime når det gjeld beredskapsplanverk for fjellskred. Ein nasjonal plan som gir overordna føringar vart vedteken i 2015. Det er utarbeidd eit regionalt planverk for høgrisikoobjekta i fylket. 

Objektplan Åkneset

Objektplan Hegguraksla

 

Arbeidet med å revidere det kommunale planverket er igang.  Det er utarbeidd ei interkommunal konsekvensanalyse (PDF, 2 MB), og generell del for planverket er på plass. Her kan du sjå kart over evakueringssonene (PDF, 2 MB).

 

På fylkesmannen sine sider er det samla mykje informasjon knytt til fjellskredberedskapen i fylket:

Overvakinga

Rapportar

Historikk

Kart over fare- og evakueringssonene  (klikk på "samfunnssikkerhet" i menyen til venstre)

Faktaark frå NVE om store fjellskred

Kraft og skredsenteret i Tafjord

DSB: Risikoanalyse av varsla fjellskred (2016)

 

Ei rekkje aktørar har ei rolle innan fjellskredberedskap i Norge. Kommunane har eit grunnleggande ansvar for å ivareta befolkninga sin tryggleik, og utgjer det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen.

Er du interessert i historikk, kan du lese  om Tafjordulykka og Loenulykka på Geo365.no. 

Aud Lindis Ødegaard
Seniorrådgjevar
E-post
Telefon 952 14 390