Fjellskredberedskap

Fjellskredberedskap

Helikopter på landingsplattform til fjells - Klikk for stort bileteFjellskred er sjeldne, men har ført til nokre av dei verste naturkatastrofane i Noreg, seinast i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjorden i 1934.

I Møre og Romsdal er tre fjellparti under døgnkontinuerleg overvaking: 

Hegguraksla i Fjord kommune
Åkneset i Stranda kommune
Mannen i Rauma kommune

Det blir no bygt opp eit nytt regime når det gjeld beredskapsplanverk for fjellskred. Ein nasjonal plan som gir overordna føringar vart vedteken i 2015. Det er utarbeidd eit regionalt planverk for høgrisikoobjekta i fylket. 

Objektplan Åkneset
Objektplan Hegguraksla

Arbeidet med å revidere det kommunale planverket er igang.  Det er utarbeidd ei interkommunal konsekvensanalyse (PDF, 2 MB), og generell del for planverket er på plass. Her kan du sjå kart over evakueringssonene (PDF, 2 MB).

På Statsforvaltern sine sider er det samla mykje informasjon knytt til fjellskredberedskapen i fylket:

Overvakinga
Rapportar
Kart over fare- og evakueringssonene  (klikk på "samfunnssikkerhet" og "fjellskred MR" i menyen til venstre)
Faktaark frå NVE om store fjellskred
Kraft og skredsenteret i Tafjord
DSB: Risikoanalyse av varsla fjellskred (2016)

Ei rekkje aktørar har ei rolle innan fjellskredberedskap i Norge. Kommunane har eit grunnleggande ansvar for å ivareta befolkninga sin tryggleik, og utgjer det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen.

Er du interessert i historikk, kan du lese  om Tafjordulykka og Loenulykka på Geo365.no. 

Aud Lindis Ødegaard
Seniorrådgjevar
E-post
Telefon +47 95 21 43 90