Få varsel om hendingar

Både Fjord1 og Statens vegvesen har tilbod om sms-varsling på aktuelle vegstrekningar.

Registrer deg hos Fjord1 her

Registrer deg hos Statens vegvesen her

Straumutfall

Ein kan sjå status på ev straumutfall på Mørenett og Nordvestnett sine heimesider.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ei sentral rolle i beredskap for flaum og skred. NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstenesta og skrednett. Dei har døgnkontinuerlig beredskapstelefon for flom- og skredsituasjonar.

NVE sitt regionkontor kan bistå det regionale og lokale beredskapsapparat i ein beredskapssituasjon.