Kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan. Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

Sunnmøre kontrollutvalssekretariat utfører sekretariatsfunksjonen for Fjord kommune.

Kontrollutvalet skal arbeide for

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk 

Medlemmar

Johan Arnt Overøye, leiar
Annrid Margrete Nerhus, nestleiar
Jonas Falch
Tanja Mathiesen
Anders Jørgen Gjerde

 

Felles varaliste for Kontrollutval
Felles varaliste
1. Per Einar Linge-Johansen
2. Emil-Einar Kaldhussæter
3. Vemund Audunsson Waldal
4. Solveig Linge Stakkestad
5. Alf Ivar Eliassen

 

Saksdokument

Innkallingar og protokollar finn du her.