Kontrollutval

Kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan. Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

Sunnmøre kontrollutvalssekretariat utfører sekretariatsfunksjonen for Fjord kommune.

Kontrollutvalet skal arbeide for

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk 

Medlemmar
 

Medlem Personleg varamedlem
Jonas Falch, leiar Emil-Einar Kaldhussæter
Solveig Linge Stakkestad, nestleiar Kjersti R. Hjelle
Tanja Mathiesen Svein Linge
Gudmund Relling Vigdis Hove Øie
Nina Grøndahl Stein Inge Rem

 

Saksdokument