Aktuelt

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt og bussruter vil starte i september 2020. Fylket ønsker innspel på ruter som fungerer godt og mindre godt, gjerne med forslag til endringar der tilbodet ikkje fungerer godt nok.

Det er ønskeleg å inngå ein rammeavtale med fleire kvalifiserte leverandørar for rørleggartenester og materiell i høve drift og vedlikehald av kommunal infrastruktur og eigedom.

Fleire kommunale bygg og funksjonar opnar opp frå 1. juni. Gjeldande smittevernreglar skal følgjast alle stader.

I år meir enn nokon gong treng vi å kome ut i frisk luft, bruke kroppen og hente overskot.

 

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Kjære innbyggjar, vi vil gjerne høyre kva tiltak du meinar er viktig å få realisert i Fjord kommune for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa. Ved å klikke på vedlagte lenke kan du svare på nokre spørsmål og samtidig kome med forslag til tiltak som kommuna bør satse på. 

Det betyr at treningar og annan organisert idrettsaktivitet kan gjennomførast i tråd med dei til ei kvar tid gjeldande føringar frå sentrale styresmakter. Det er Helsedirektoratet sine tilrådingar og idretten/særforbunda sine eigne retningslinjer som gjeld for dei ulike aktivitetane. Det er viktig å presisere at pr no er det ikkje lov å bruke dusjanlegga.

Fjord kommune har tre eigedomar til sals i Tafjord, Valldal og Stordal.

Fjord kommune legg Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 – 2024  ut på høyring  i perioden 19.05. – 09.06.2020.

Fjord kommune har fleire ledige stillingar både innan helse, omsorg og oppvekst.