Seksjonering

Seksjonering

Seksjonering er å dele opp ein eigedom i fleire eigarseksjonar slik at eigarane får einerett til å bruke bestemte delar av eigedomen. Reseksjonering er å endre på ein eigedom som allereie er seksjonert.

Ein seksjonert eigedom er eit sameige. Seksjonering er egna for oppdeling av bustadblokker, horisontaldelte to- og firemannsbustader og næringsbygg i fleire etasjer med forskjellige brukere av etasjene. Dersom eigedomen kan delast i kvar sin fysiske del, anbefaler vi frådeling framfor seksjonering.

Kven kan søke

  • Det er eigar av eigedomen som kan søke om seksjonering og reseksjonering. Dersom du signerer søknaden på vegne av eigar, må fullmakt frå grunneigar leggast ved.

Pris

  • Lage link til pris

Søknadsskjema

Meir informasjon

Aktuelt lovverk

Leif Sægrov
Ingeniør oppmåling
E-post
Telefon 418 67 923