Grensejustering

For å gjere grensene mellom eigedomar meir tenlege, kan du søkje om grensejustering. Ved ei grensejustering kan ein utføre små justeringar av eigedomsgrensa.

Kven kan søkje?

Det er eigar av eigedomane som kan søkje om grensejustering.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eigar, må du legge ved fullmakt frå grunneigar. Fullmakta må vere i original eller stadfesta rett kopi.

Vilkår for grensejustering

  • Arealet på involverte eigedomar kan aukast eller reduserast med inntil 5 prosent av den minste eigedomen sitt opphavlege areal (maksimalt 500 kvadratmeter).
  • Ein eigedom kan ikkje gje bort areal som i sum overstig 20 prosent av eigedomen sitt areal før justeringa.     
  • Grensejustering skal ikkje redusere eller auke verdien på nokon av dei involverte eigedomane med meir enn folketrygda sitt grunnbeløp (106 399 kroner per 1. mai 2021).

Dersom arealet du ønskjer å overføre er større enn grensene nemnt ovanfor, må du søke om arealoverføring

Betalingssatsar

Slik søkjer du

Kva skjer vidare?

Dersom vilkåra for grensejustering er oppfylt, sender vi ut skriftleg varsel om oppmållingsforetning seinast 14 dagar før oppmøte i marka. På oppmålingsforretninga vert eksisterande grenser avklart og nye grenseliner påvist og merka. Etter oppmålingsforretninga vert dei nye eigedomsgrensene ført i matrikkelen og du får tilsendt matrikkelbrev for eigedomen.

Gjeldande lovverk

Matrikkellova

Matrikkelforskrifta

Plan- og bygningslova

Jordlova

Leif Sægrov
Ingeniør oppmåling
E-post
Telefon 41 86 79 23