Offentlege høyringar

Offentlege høyringar

På denne sida vil det bli lagt ut informasjon om planarbeid i Fjord kommune. Her vil du finne informasjon om overordna planarbeid som pågår, planar som er ute på høyring samt ferdig vedtekne planar. Oversikten er under utarbeiding.

 Kommunedelplan miljø og klima. Høyringsfrist er 04.06.2020