Ledige bustadtomter

Vil du kjøpe deg ei bustadtomt i Norddal, Eidsdal, Tafjord, Fjørå, Valldal eller Stordal? Fjord kommune har ledige tomter i alle bygdene. Kommunestyret har fastsett ein fastpris på kr 50 pr. kvadratmeter. 

Oversikt over tomter i dei ulike bygdene

Her finn du oversikt over ledige tomter i dei ulike bygdene. (PDF, 3 MB)Ved å trykkje på lenkjene som ligg under kvart kartutsnitt med dei aktuelle tomtene, kan ein orientere seg om tomteplassering og få innsyn i gjeldande reguleringsplan med bestemmingar (sjå nærmare om navigering i kommunekart.com i egen rettleiar).

Vilkår for kjøp av kommunal bustadtomt

Tomtene delast ut etter «første-mann-til-mølla»-prinsippet. Dei som ynskjer å kjøpe ei av tomtene må sende inn søknad gjennom digitalt søknadsskjema 

Reglement for tildeling av kommunale bustad- og næringstomter syner kva for krav kommunen set ved kjøp av kommunal bustadtomt.

Reglement for tildeling av kommunal tomt, Fjord kommune (PDF, 609 kB)

Gebyr for tilknyting til vatn og avløp, samt tinglysing av skøyte og eventuell oppmåling kjem i tillegg. Tilknytingsgebyr for kraft vert styrt av nettleverandøren i området

Daria Klymenko
Kommuneplanleggar
E-post
Telefon 41 86 79 28