Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering Seljehaugen gnr. 143 bnr 1 (PlanID 202202)

På vegne av Kibsgaard-Petersen AS og grunneigar av gnr. 143 og bnr. 1 varslast det om oppstart av planarbeid, jf. plan og bygningslova § 12-8.

Planarbeidet har til føremål å utarbeide ein detaljreguleringsplan for området i tråd med føringane i kommunedelplanen for Nørdalen. Detaljplanen skal gi en samla plan for heile eigedomen og gi ei føreseieleg utvikling i området med tanke på utbygging, kommunikasjonsveier og tilhøyrande teknisk anlegg. Planarbeidet vert kunngjort i Storfjordnytt 12. mai og naboar er varsla med eiga brev.

Innspel til planarbeidet skal sendast skriftleg innan 09.06.2022 til:
Kibsgaard-Petersen AS
Grimmergata 2
6002 Ålesund

eller som epost til firmapost@k-p.no.

Emnet i eposten skal innehalde «Innspill detaljreguleringsplan Seljehaugen».

Sjå varslingsbrev og vedlegg under for meir informasjon om planarbeidet.

Varslingsbrev (PDF, 397 kB)
Planinitiativ Seljehaugen (PDF, 2 MB)
Referat oppstartsmøte (PDF, 300 kB)
Oversiktskart (PDF, 988 kB)