Utlysing av akvakultursøknad - Raudbergvika

World Heritage Salmon AS org. nr. 824860882 - Søknad om landbasert oppdrett av laks i Raudbergvika i Fjord kommune

Anlegget er planlagt i fjellhallar i ei tidlegare olivingruve. Arealet er regulert til masseutvinning/gruvedrift, akvakultur er ikkje i tråd med arealføremålet. Søknad om at området blir omregulert til akvakultur er under behandling. Akvakulturlova opnar for at søknad om akvakultur kan behandlast sjølv om arealet ikkje er planavklart, når kommunen, som lokal planmyndigheit, gir samtykke. Det ligg føre samtykke frå Fjord kommune. Møre og Romsdal fylkeskommune gjer oppmerksam på at løyve etter Akvakulturlova i eitkvart fall ikkje er gyldig før arealet er planavklart, altså at omreguleringa er ferdig behandla.

Kommentar og uttale om søknaden kan sendast til post@fjord.kommune.no i fire veker frå publiseringsdato.

080221 Notat - Parallellbehandling etter akvakulturloven og plan- og bygningsloven (PDF, 2 MB)
210201 Brev søknad til fylkeskommunen (1471564.2) (PDF, 3 MB)
BIOSIKKERHETSPLAN - World Heritage Salmon -v 10.08.2022 (PDF, 4 MB)
Brev om tilleggsdokumentasjon 20-12-2021 (PDF, 880 kB)
Endra innstilling kom.sak 00321 Fjord kommune (PDF, 503 kB)
Modellering av vannutskiftning i Raudbergvika (PDF, 12 MB)
Modellering av vannutskiftning i Raudbergvika_rev6 (PDF, 10 MB)
P AA Raudbergvika 102346-01-001 (PDF, 23 MB)
Presentasjon til sektormyndigheter 30.9.2022 - Raudbergsvika landbasert matfiskanlegg (PDF, 4 MB)
Svar på anmodning om parallellbehandling av akvakultursøknad Raudbergvika i Fjord kommune MRFK (PDF, 229 kB)
Vedlegg 1. WHS - Signert søknadsskjema (PDF, 3 MB)
Vedlegg 2. WHS - Kvitteringer for betalt saksbehandlingsgebyr (PDF, 331 kB)
Vedlegg 3. WHS - Sjøkart med plassering av anlegget i Raudbergvika (PDF, 825 kB)
Vedlegg 4. WHS - Plassering av sjøvanninntak og uslipp (PDF, 3 MB)
Vedlegg 5. WHS - Rådgivende Biologer AS rapport 3299 (PDF, 32 MB)
Vedlegg 6. WHS - Produksjonsplan settefisk (PDF, 14 MB)
Vedlegg 7. WHS - Produksjonsplan postsmolt (PDF, 8 MB)
Vedlegg 8. WHS - Produksjonsplan matfisk (PDF, 40 MB)
Vedlegg 9. WHS - Internlogistikk fra rogn til matfisk (PDF, 4 MB)
Vedlegg 10. WHS - Rådgivende Biologer AS rapport 3288 (PDF, 22 MB)
Vedlegg 11. WHS - NVE brev 2. desember 2020 (PDF, 615 kB)
Vedlegg 12. WHS - Åkerblå AS. Modellering av utslippsvannet (PDF, 20 MB)
Vedlegg 13. WHS - Åkerblå AS. Måling av strøm ved utslippspunktet (PDF, 10 MB)
Vedlegg 15. WHS - Internkontrollsystem, beredskapsplaner og risikoanalyser (PDF, 20 MB)
Vedlegg 17. WHS - System for slambehandling (PDF, 334 kB)
Vedlegg 18. WHS - Rapport Artec Aqua AS RAS - sluttrapport (PDF, 15 MB)
Vedlegg 19. WHS - Landbasert oppdrettsanlegg i Raudbergvika. Vurdering av virkning på naturmiljø, mv. (PDF, 5 MB)
Vedlegg 20. WHS - WHS Raudbergvika. Overordnede vurderinger berganlegg (PDF, 3 MB)
Vedlegg 21. Vurdering av samtykke til behandling av akvakultursøknad (PDF, 2 MB)
Vedlegg 22. Presentasjon av søker (PDF, 2 MB)
WHS AS - Raudbergvika - Gjennomføringsplan fiskevelferd m vedlegg - STIM nov2022 (PDF, 2 MB)
World Heritage Salmon AS - Søknad om landbasert konsesjon for oppdrett av laks i Raudbergvika i Fjord kommune (PDF, 129 kB)