Tilleggsvarsel - Detaljregulering for Gardskroken Hyttefelt

Det vert varsla oppstart av planarbeid for eit område i Nørdalen i Stordal, jf. plan og bygningslova § 12-8.

Tilleggsvarsel - Detaljregulering for Gardskroken Hyttefelt, PLANID 202002 del av GNR 144/5 og 144/5/12 – Område BFR7 i kommunedelplanen  for Nørdalen - Fjord kommune (PlanID 202003) 

På vegner av Tinde Utvikling AS varslar proESS AS om oppstart av planarbeid, jf. plan og bygningslova § 12-8. Planarbeidet har til føremål å utarbeide ein detaljreguleringsplan for området i tråd med føringane i kommunedelplanen for Nørdalen.

Detaljplanen skal gi ein samla plan for området og gi ei føreseieleg utvikling i området med tanke på utbygging, kommunikasjonsvegar og tilhøyrande teknisk anlegg.

Planoppstart vert varsla med ny utviding av plangrense med hensikt å utgreie fleire alternativ for tilkomst. Planarbeidet vert kunngjort i Storfjordnytt 27. april og naboar er varsla med eige brev.
 

Innspel til planarbeidet skal sendast skriftleg innan 01.06.2023 

Send innspel til:
proESS AS
Brusdalsvegen 20
6011 ÅLESUND
eller som e-post til post@proess.no
 

Sjå varslingsbrev og vedlegg for meir informasjon om planarbeidet

Oppstartsmelding (PDF, 229 kB)
Kunngjering (PDF, 125 kB)
Vedlegg A- Kart over planområdet (PDF, 106 kB)
Vedlegg B - Planområdet sett mot gjeldande kommunedelplan og reguleringsplan (PDF, 369 kB)
Vedlegg C - Planområdet sett mot ortofoto og oversiktskart (PDF, 365 kB)
Vedlegg D - Referat frå oppstartsmøte (PDF, 237 kB)
 

Daria Klymenko
Kommuneplanleggar
E-post
Telefon 41 86 79 28