Offentleg ettersyn - Søknad om akvakulturlokalitet – Urdaneset nord

Offentleg ettersyn - Søknad om akvakulturlokalitet – Urdaneset nord

Norsk Sjømat Oppdrett AS søker om ny akvakulturlokalitet for visningsløyve på Urdaneset nord. Det er søkt om ein biomasse på 780 tonn MTB. Søknaden er vurdert som komplett av Møre og Romsdal fylkeskommune, og vert lagt ut for offentleg ettersyn i 4 veker. 

I samband med søknaden om akvakulturlokalitet var det naudsynt med dispensasjon frå gjeldande arealplan. Fjord kommune fatta 23.04.2021 vedtak om mellombels dispensasjon for 5 år. Kommunen har ikkje gitt oppsettande verknad på vedtaket. Det er klaga på dispensasjonsvedtaket og kommunen har oppretthalde sitt vedtak. Klaga er oversendt KMD for behandling av settestatsforvaltar. Vi viser til at akvakulturlova opnar for at søknadar om løyve til akvakultur kan behandlast sjølv om tiltaket er i strid med arealplanen, så lenge planmyndigheita gir sitt samtykke.
Fjord kommune har som lokal planmyndigheit fatta vedtak om dispensasjon utan oppsettande verknad, og dei har oppretthalde dette i si klagebehandling. Møre og Romsdal fylkeskommune si vurdering er at ein dispensasjon ligg føre.
Vi gjer merksam på at dersom dispensasjonsvedtaket blir omgjort av settestatsforvaltaren vil vi stanse saksbehandlinga ev. vil eit gitt løyve etter akvakulturlova ikkje vere gyldig.

Merknader til søknaden sendast Fjord kommune via e-post post@fjord.kommune.no eller pr. post til pb. 144, 6211 Valldal. Frist for å kome med uttale vert sett til 7.oktober.

 

Norsk Sjømat Oppdrett AS - Søknad om ny akvakulturlokalitet for visningsløyve på Urdaneset Nord i Fjord kommune (PDF, 182 kB)
Visningsløyve tilsegn etter klagebehandling (PDF, 459 kB)
Fjord kommune - Vedtak - Fiskeopprett i sjø - dispensasjon frå kommuneplan (PDF, 775 kB)
IK - NSO - Risikovurdering Lakselus (PDF, 703 kB)
ROS-analyse - NSO- okt. 2019 (PDF, 3 MB)
Rasforårsaket bølge i Storfjorden - Urdanes Smines - STIM 09.10.19 (PDF, 301 kB)
STIM Rapport 5-2019 B-undersøkelse Uraneset Nord 2019 (PDF, 3 MB)
STIM Rapport 6-2019 Smineset B-undersøkelse 2019 (PDF, 4 MB)
Koordinater anlegg - Urdaneset (PDF, 15 kB)
Urdaneset Nord - Olex-koordinatpunkt (PDF, 145 kB)
Rasforårsaket bølge i Storfjorden - Urdanes Smines - STIM 02.09.19 (PDF, 301 kB)
IK NSO - Innholdsfortegnelse (PDF, 177 kB)
IK NSO - Beredskapsplan Smineset - Urdaneset Nord (PDF, 938 kB)
IK NSO - Risikovurdering Fiskevelferd (PDF, 492 kB)
IK NSO - Risikovurdering Smitte sykdom dødelighet (PDF, 700 kB)
Fyrled Fiskeri Akvakultur (PDF, 6 MB)
STIM Rapport B1-B2 Urdaneset Nord (PDF, 737 kB)
STIM Rapport 2-2019 Strømrapport Uraneset Nord (PDF, 4 MB)
Sjøkart - lokalitetar -Urdaneset-Nord (PDF, 10 MB)
Arealplan Stordal-kommune - Urdaneset-Nord (PDF, 365 kB)
Urdaneset - NSO -03.09.19 (PDF, 769 kB)
Urdaneset zoom -NSO 03.09.19 1369871 Undervannstopograf (PDF, 805 kB)
Kvittering søknadsgebyr - Urdaneset (PDF, 207 kB)
Søknad -NSO - sep. 2019 (PDF, 327 kB)
C-undersøkelse utført medio august 2019 (PDF, 43 kB)
Norsk Sjømat Oppdrett AS - Tilsagn om visningstillatelse Mai 2019 (PDF, 450 kB)
Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg 1745916 Urdaneset nord (PDF, 271 kB)

Emma Kuskemoen
Kommuneplanleggar
E-post
Telefon 418 67 925