Mindre reguleringsendring av reguleringsplan for veg til Valldal skule

Mindre reguleringsendring av reguleringsplan for veg til Valldal skule

Kommunestyret vedtok i møtet den 16. september, sak 068/21, mindre endring av reguleringsplanen for veg til Valldal skule (planid 1524-199101). Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-14. 

Krav om erstatning eller innløysing etter plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må setjast fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjord.

Partar i saka er underretta ved særskilt brev.

Vedtaket kan etter forvaltningslova kapittel VI  påklagast til kommunen. Klagen skal sendast skriftleg til Fjord kommune anten pr. e-post post@fjord.kommune.no eller pr. post til Fjord kommune, pb. 144, 6211 Valldal innan 14. oktober.

Plankart (PDF, 230 kB)
Føresegner (PDF, 220 kB)
Snitt (PDF, 14 kB)
MUA (PDF, 165 kB)
Illustrasjonsplan (PDF, 162 kB)
Mindre reguleringsendring av plan for veg til Valldal skule, plan id 1524-201902 (PDF, 2 MB)
Søknad mindre reguleringsendring (PDF, 940 kB)

Emma Kuskemoen
Leiar plan og miljø
E-post
Telefon 418 67 925