Kunngjering - Strategi og målsetjing for hjorteviltforvaltninga i Fjord kommune 2021-2024

Kunngjering - Strategi og målsetjing for hjorteviltforvaltninga i Fjord kommune 2021-2024

Kommunestyret vedtok i møtet den 16. september (sak 073/21) Strategi og målsetjing for hjorteviltforvaltninga i Fjord kommune 2021-2024.

Kommunen skal etter forskift om forvaltning av hjortevilt § 3 utarbeide ei målsetjing for utviklinga av hjorteviltbestandene i kommunen. Måla skal etter forskifta blant anna ta omsyn til opplysningar om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skadar på natumangfald, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker langs veg. Jaktrettsahavaranes bestandsplanar skal ha målsetjinger som samsvarer med dei kommunale måla.

Vedtaket kan etter forvaltningslova kapittel VI  påklagast til kommunen. Klagen skal sendast skriftleg til Fjord kommune anten pr. e-post post@fjord.kommune.no eller pr. post til Fjord kommune, pb. 144, 6211 Valldal innan 14. oktober.

Kommunale mål for Hjorteviltforvaltninga 2021-2024 (PDF, 2 MB)

Kunnskapsgrunnlag til kommunale mål hjorteviltforvaltninga 2021-2024 (PDF, 2 MB)

Strategi og målstetjing for hjorteviltforvaltninga i Fjord kommune 2021-2024 (PDF, 817 kB)