Høyring - Ruspolitisk handlingsplan

Høyring - Ruspolitisk handlingsplan

Utkast til Ruspolitisk handlingsplan for Fjord kommune 2021-2024 vert lagt ut på høyring.

Ruspolitisk handlingsplan skal seie noko om Fjord kommune sine samla mål for rusmiddelområdet. Planen har sett opp ulike tiltak innan førebygging og behandling.

Les planutkastet.

Les saksutgreiinga.
 

Høyringsfrist er 4. juni.

Send innspel til post@fjord.kommune.no, eller til Fjord kommune, postboks 144, 6211 Valldal

 

Alkoholpolitiske retningslinjer for tildeling av sals- og skjenkeløyve er tidlegare er vedteke av kommunestyret og er eit vedlegg til planen.