Høyring - Raudbergvika

Ein trong fjord omkransa av bratte, snødekte fjell. Blå himmel med skyer. - Klikk for stort bileteUtsyn mot Raudbergvika og Sunnylvsfjorden

Revidert områdereguleringsforslag for Raudbergvika Landbasert Oppdrett World Heritage Salmon er lagt ut på høyring. Frist for innspel er 6. juli.

Høyring av revidert områdereguleringsforslag for Raudbergvika Landbasert Oppdrett World Heritage Salmon

Vi viser til vedtak i Fjord formannskap 11. mai 2023.

Fjord kommune vedtek med heimel i plan- og bygningsloven (Pbl.) § 12-10 å legge Områdeplan for landbasertoppdrettsanlegg Raudbergvika-Eidsdal (planID 202002) ut til høyring og offentleg ettersyn.

Planforslaget medfører endring og oppheving av reguleringsplanar nordvest i Eidsdal, jf. Pbl. § 12-14. Planforslaget inneheld tiltak som må vurderast etter Byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-4.

Eventuelle spørsmål kan rettast til prosjektansvarleg ved Nordplan, Heidi Hansen på tlf. 928 57 809 eller hh@nordplan.no.

Høyringssvar skal sendast skriftleg til post@fjord.kommune.no eller Pb. 144, 6211 Valldal

Frist for innsending er 
06.07.2023.

 

Saksdokumenta finn du i saksframlegget til formannskapet

Ekstra vedlegg til høyringa