Søke om ferdigattest / mellombels bruksløyve

Når bygget er ferdig, må du søke kommunen om ferdigattest. Det er først når søknad om ferdigattest er godkjent, at du har lov til å ta i bruk bygninga.

Dersom det kun står igjen små arbeider på bygninga, kan du søkje om mellombels bruksløyve. I søknaden må du oppgi kva som manglar og frist for ferdigstilling.

Sjå Direktoratet for byggkvalitet si nettside for meir informasjon om ferdigattest og mellombels bruksløyve. 

Skjema for søknad om ferdigattest

Skjema for søknad om mellombels bruksløyve