Fjord kommune

Serveringsløyve

Serveringsløyve

Når du skal starte ein serveringsstad må du ha serveringsløyve.

Korleis få serveringsløyve?

Dagleg leiar av staden må ha bestått etablerarprøven for å kunne søke om serveringsløyve. Løyvet blir gitt til selskapet som eig staden.

Elektronisk guide for serveringsbransjen (Altinn)

I den elektroniske guiden til Altinn får du ei oversikt over kva for reglar du må ta omsyn til når du skal starte og drive ein restaurant, kafé/kro, gatekjøkken/fastfood, kantine, catering, nattklubb/pub/bar, matvogn/foodtruck eller marknadsbu.

Mobile vogner og foodtrucks

Dersom du vil drive isbar, foodtruck eller servering av mat frå mobil vogn, må du i tillegg til serveringsbevilling og etablerarprøven ha leigekontrakt, eller skriftleg stadfesting frå grunneigar på at vogna/trucken kan stå på den aktuelle staden. Legg ved skisse som syner oppstillingsplassen.  

Firmaet ditt må også registrerast hos Mattilsynet. Kvittering på at du har sendt melding legg du ved søknaden om serveringsløyve.

Korleis søkje?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet.

Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg, søknaden vil ikkje bli behandla før alle nødvendige vedlegg er mottatt. 

Vedlegg til søknad: 

  • Stadfesting på bestått etablerarprøve
  • Firmaattest
  • Teikning av lokalet inne og ute
  • Leigekontrakt
  • Dokumentasjon på dagleg leiar si tilsetting 
  • Kopi av melding til Mattilsynet

Kor lang tid tek det?

Saksbehandlingstida er inntil tre månader frå du har sendt oss alle nødvendige opplysningar og dokument. Søknaden blir sendt på høyring til politiet og skatte-  og avgiftsmyndigheitene. Behandlingstida kan bli lengre om høyringsinstansane brukar lang tid, har merknader til søknaden, eller om du gjer endringar undervegs i behandlinga av søknaden.

Kva kostar det?

Det er gratis å søke om serveringsløyve.

Monika Høydal Lingaas
Rådgjevar
E-post
Telefon 41 86 79 24