Kulturmidlar 2023

Fjord kommune gir kulturmidlar til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kulturaktivitetar. Det er også mogleg å søke om tilskot til investeringar for forsamlingshus.  

Tildeling av kulturmidlar 2023

Melding frå kommmunedirektøren:
Som ledd i økonomisk omstilling, er det frå administrasjonen si side foreslått at ein ikkje tildeler kulturmidlar i 2023. 
Dette krev eit politisk vedtak som vil kome i samband med budsjettrevisjon i kommunestyret 22. juni.Utlysing og tildeling av kulturmidlar må derfor ta atterhald om politisk vedtak.

Søknadsfrist  for 2023 er ikkje avklart og søknadsskjema er difor ikkje opna enno.

 


 

Hallgeir Hove
Dagleg leiar Stordalshallen / kulturkonsulent
E-post
Telefon 90 94 93 58