Koordinering av tenesta

Alle kommunale tenester har ansvar for flyktningar innanfor sitt fagfelt. Flyktningtenesta arbeider som eit koordinerande ledd for flyktningane. 

Oppgåver

  • Tett oppfølging og kartlegging av behov og kompetanse
  • Rettleiing og busetting
  • Bidra til utdanning, kvalifisering og framtidig arbeid
  • Bidra til inkludering av flyktningar i kommunen
  • Kontakt med frivillige
  • Kontakt med arbeidsgjevarar og næringsliv i høve moglege arbeidsplassar og språkpraksis
  • Oppfølging av introduksjonsprogram i samsvar med introduksjonslova
Lisa Mari Nygård
Koordinator
E-post
Telefon 41 86 79 47