Introduksjonsprogram

Flyktningar mellom 18 og 55 år som er busatt i Fjord kommune etter avtale med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

Programet skal førebu flyktningane til deltaking i norsk arbeids- og samfunnsliv. Via introduksjonsprogrammet skal deltakarane gjennom opplæring i norsk og samfunnskunnskap få kunnskap om det norske arbeidslivet. Om ein deltakar har behov for utdanning skal det leggjast til rette for det. Målet med programet er at deltakaren skal kome i arbeid under ordinære vilkår, eller ha fullført ei utdanning når ein er ferdig.

Den obligatoriske opplæringa består av:

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Livsmestring i eit nytt land
  • Foreldreveiledning (for foreldre med barn under 18 år, eller som får barn under programperioden).
  • Arbeids- eller utdanningsretta element

Innhaldet i introduksjonsprogramet vil bli individuelt tilrettelagt.  

Introduksjonsstønad

Introduksjonsstønaden er på årsbasis lik to gongar folketrygda sitt grunnbeløp, jfr. Integreringslova kap. 5 §20

Norskopplæring

Det er vaksenopplæringa som er ansvarleg for gjennomføring av norskopplæringa. Opplæringa vil bli kombinert opplæring i klasserom og sjølvstudie. Opplæringa vil starte i august 2022.

Flyktningar frå Ukraina

Etter dei nye lovendringane som vart vedtekne i Stortinget som følge av krigen i Ukraina, har flyktningar med kollektiv beskyttelse rett, men ikkje plikt, til å delta i introduksjonsprogramet. Deltakaren kan også velgje å ta programet på deltid om det er ønskeleg.

Lisa Mari Nygård
Koordinator
E-post
Telefon 41 86 79 47