Andre utval

Andre utval

Eldreråd

Eldrerådet er oppnemnt i samsvar med lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Rådet er eit rådgjevande organ for kommunen, som ikkje har eiga avgjerdsmynde.

Etter lova skal rådet ha til handsaming alle saker som handlar om levekåra til eldre i kommunen. I tillegg skal rådet handsame årsbudsjett og økonomiplan, kommuneplanar, tiltak og planar i helse- og omsorgssektoren og saker rådet sjølv ønsker å behandle.

Eldrerådet for perioden 2019 - 2023:

Leiar: Olav Løvoll

Nestleiar: Ann Elise Dyrkorn

Medlem frå Medlem Varamedlem  
Politisk vald Olav Løvoll 1 Elin M. Tafjord Skoge
Politisk vald Kari Anne Hove 2 Idar Rønneberg
Pensjonist Ellinor Ruset 1 Inger Daggå
Pensjonist Kari M. Gjerde 2 Knut Eldar Relling
Pensjonist Jon Haraldsvik 3 Turid Aspehjell
Pensjonist Ann Elise Dyrkorn 4 Kjell Talberg
Pensjonist Egil Berge 5 Tore Hoel

 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. vart vedteke av Stortinget 17. juni 2005. Etter denne lova skal alle kommunane og fylkeskommunane ha eit råd eller ei anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne.

Veiledar råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Leiar: Johan Arnt Overøye

Nestleiar: Dagrun Agnes Vikesland

Medlem frå Medlem Varamedlem Vara
Politisk vald Johan Arnt Overøye 1 Laila Olsen
Politisk vald Dagrun Agnes Vikesland 2 Roger Stein Lillebø
Brukarrepresentant Johan Overå 1 Ivar Normann Heggen
Brukarrepresentant Anna Margrethe Drægebø Moe 2 Ingrid Løset
Brukarrepresentant Aud-Karin Stavdal    

 

Valnemnd

Medlem Personleg varamedlem
Gudmund Relling, leiar Caroline B. Maurstad
Elin Tafjord Skoge, nestleiar Martin Nystad
Palma Flåen Øvrebust Olav Løvoll
Jonas Falch  Mette Laila Hovden
Monika Tettli Roger Stein Lillebø
Anders Jørgen Gjerde Per Ivar Skodjereite